ОсОО «Нефтесинтез» 

Бишкек

ОсОО «Нефтесинтез» 

 ГСМ